เกี่ยวกับคณะผลิตกรรมการเกษตร
ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และจริยธรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน


ปณิธาน

มีคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญการเกษตร


วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ปลอดภัยในระดับนานาชาติ


พันธกิจ

1. ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ มีทักษะ ความชำนาญด้านวิชาชีพ ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและในระดับนานาชาติ
2. ด้านงานวิจัย สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับชุมชน สังคม
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร


อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง


คณะผู้บริหาร

คณะผลิตกรรมการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศมาพร แสงยศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์
ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์
ดร.กอบลาภ อารีศรีสม

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์
ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์
จักรพงษ์ ไชยวงศ์

ผู้ช่วยคณบดี

นางกนกพร นันทดี

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

บุคลากรสำนักงานคณบดี

คณะผลิตกรรมการเกษตร

>> งานบริหารและธุรการ <<

นางอารีย์ นามเมือง

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีคนึง เมฆสุวรรณ

ช่างเทคนิค

นางสาวศรีวรรณ ดอนวิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุจิรา ทิวจิรกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนงวัย ภักดิ์สันติพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุภาภรณ์ สิริกรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย

พนักงานธุรการ

นายประสิทธิ์ ทาริเดช

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสายชล วิมานทอง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายบุญเลิศ วิชัยศรี

พนักงานขับเครื่องจักรกล

นายนรินทร์ สุจริต

พนักงานขับเครื่องจักรกล

นางสาวมีนา ปรางค์รัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจิราพร หลงปันใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกรวิกา บุญมาวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสานิตย์ คำตุ้ย

คนสวน

นายกิตติศักดิ์ พุทธวงค์

พนักงานขับรถยนต์

นายจักรพงษ์ ต๊ะเรือน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสุดใจ วรรณวิชิต

พนักงานขับรถยนต์

นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางภินัณญา เหมืองคำ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวรณิดา พรมศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายธีระชัย ศรีทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางเกศริน ขยัน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพิมพ์หทัย กูลวงค์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร>> งานคลังและพัสดุ <<

นางธารารัตน์ เชื้อวิโรจน์

หัวหน้างานงานคลังและพัสดุ

นางลัดดาวัลย์ ระดม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพัชรินทร์ อลิปริยกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพิกุล นิลวาส

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางลั่นทม ปะมาละ

พนักงานการเงินและบัญชี

นายสุรัตน์ เสาร์คำ

พนักงานพิมพ์

นางสาวนพมาศ มุ่งเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญตวย

นักวิชาการพัสดุ>> งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ <<

นางอารีรักษ์ วิชัยศรี

หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

นางสาวพิกุล โพธิวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน>> งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา <<

นายเขต ศรีพรรณ

หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

นายสันต์ชัย มุกดา

นักวิชาการเกษตร

นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์

นักวิทยาศาสตร์

นายปรีชา รัตนัง

นักวิชาการเกษตร

นายสัมพันธ์ ตาติวงค์

นักวิชาการเกษตร

นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์

นักวิทยาศาสตร์

นางศศิธร ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์

นักวิทยาศาสตร์

นายรุ่งโรจน์ มณี

นักวิชาการเกษตร

นางสาวอัชฌา เทพศิริ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุลาวัลย์ อาทิตย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนุจรีย์ พรมโสภา

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอภิริยา นามวงศ์พรหม

นักวิชาการศึกษา

นายดวงจันทร์ ขยัน

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

นายสถิตย์ ดวงดี

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

นายประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

นางอำไพ ออนศรี

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

นายเกียรติยศ บุญเรือง

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

นายประสิทธิ์ จันทร์ตาธรรม

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

นายอาทิตย์ จิโน

ช่างฝีมือโรงงาน

นายประมวล ภูเขา

พนักงานประจำห้องทดลอง

นายใจคำ ธุงศรี

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นายประภาส มุดเพชร

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจำรัส สายเขียว

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นายทิม สายเขียว

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นายวิชิต วิชัย

พนักงานห้องปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ วงค์จักร

คนงานเกษตร

นางสาวเดือนวิสาข์ สิงหภักดี

นักวิชาการศึกษา

นายดวงเพชร สิทธิ

คนงานเกษตร

นางสาวอัยวริญ แก้วชิต

นักวิชาการเกษตร

นายกานต์พนธ์ ชุมภู

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์>> งานบริการวิชาการและวิจัย <<

นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปาณิศา วงค์ใส

นักเอกสารสนเทศ