Skip to content

คณะกรรมการกลางทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษา
ขั้นตอนการอุทธรณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนผ่านคณะ
ขั้นตอนการอุทธรณ์เกี่ยวกับการร้องเรียนผ่านหลักสูตร

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร