ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 6/1/2566 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือแนวทางการใช้พื้นที่จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) - -
2 7/1/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลแผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย - -
3 9/1/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจถึงรากฐานแก่ชมชน ห้องประชุม 301 สำนักวิจัยฯ - -
4 10/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนาแกสามัคคี จังหวัดนครพนม ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี - -
5 11/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย - -
6 11/1/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย - -
7 13/1/2566 10:00 น. - 15:00 น. ประชุมผู้บริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 AP1 - -
8 17/1/2566 13:30 น. - 14:55 น. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง - -
9 17/1/2566 15:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (สนม.5) - -
10 19/1/2566 08:30 น. - 16:30 น. เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดพะเยา (ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรรมและอาชีพ) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา - -
11 23/1/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๖ ห้องประชุม ๑ - -
12 25/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย - -
13 30/1/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน AP1 - -
14 30/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการกองกายภาพคณะผลิตฯ AP1 - -
15 31/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. ต้อนรับคณะคูโบต้า ห้องประชุมสภาชั้น 5 - -