ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 14/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2565 ห้องประชุมสภามหาลัย สนอ.5 - -
2 14/12/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 21/2565 ห้องประชุมสภามหาลัย สนอ.5 - -
3 15/12/2565 09:00 น. - 16:00 น. งานสัมมนาไทย-ลาวระดับบัณฑิตศึกษา ห้องข้าวหอมมะลิ - -
4 16/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. กล่าวรายงานพิธีเปิดงานเสวนา 45 ปีสาขาพืชผัแม่โจ้ ห้องประชุม 106 อาคารพืชศาสตร์ - -
5 16/12/2565 13:00 น. - 16:30 น. งานแฮกนาเกี่ยวข้าวชาวล้านนา แปลงปลูกข้าวสาขาพืชไร่ - -
6 20/12/2565 09:30 น. - 16:00 น. ประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ การเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยและแผนงบประมาณล่วงหน้า ระยะปานกลาง ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ - -
7 21/12/2565 09:30 น. - 11:50 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ห้องประชุม 1 - -
8 22/12/2565 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี - -
9 23/12/2565 09:30 น. - 12:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้อง Smartclassroom ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ - -
10 24/12/2565 12:00 น. - 12:00 น. ร่วมโครงการรับขวัญนักศึกษาใหม่ และสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาพืชสวน อาคารแผ่พืชน์ - -
11 26/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (งานเลี้ยงปีใหม่คณะผลิตกรรมการเกษตร) บริเวณหน้าตึกคณะผลิตกรรมการเกษตร - -
12 26/12/2565 12:55 น. - 16:30 น. เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2565 Co-Maker Space สำนักหอสมุด - -
13 26/12/2565 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมหารือ คณะกรรมการพิจารณา จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจถึงรากฐานแก่ชุมชน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง - -
14 27/12/2565 08:00 น. - 17:00 น. พบปะบุคลากรหลักสูตรและฝ่ายงานต่างๆในคณะผลิตกรรมการเกาตร หลักสูตร/ฝ่ายงานต่างๆ - -
15 28/12/2565 09:00 น. - 16:00 น. งานกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์กลางฯ - -
16 29/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. สำรวจพื้นที่ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตึกดินสอ - -
17 30/12/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ - -