ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 20/12/2565 09:30 น. - 16:00 น. ประชุมแลกเปลียนเรียนรู้ การเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยและแผนงบประมาณล่วงหน้า ระยะปานกลาง ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ - -