ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพศึกษา (ผศ.ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ) -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ