ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 11/1/2566 09:30 น. - 16:00 น. บริษัท CP รับสมัครงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
2 11/1/2566 09:30 น. - 12:00 น. อ.ธิดารัตน์ - บ.เป๊ปซี่-โคล่า PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
3 13/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบแลปกริ้ง วิชางานฟาร์มพืชสวน PT118 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
4 16/1/2566 16:00 น. - 19:00 น. จัดสอบนอกตารางรายวิชา พืชทะเลทราย PT118 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
5 18/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์ - สอบรายวิชา พร 250 หลักพืชกรรม PT118 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
6 20/1/2566 08:00 น. - 17:00 น. รายวิชาสัมมนา ป.โท-เอก พืชไร่ (ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด) PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
7 25/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ นักศึกษาปริญญาโทพืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
8 25/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. อ.เฉลิมศรี - จองประชุมวิจัย PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
9 25/1/2566 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -