ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 11/1/2566 09:30 น. - 16:00 น. บริษัท CP รับสมัครงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
2 11/1/2566 09:30 น. - 12:00 น. อ.ธิดารัตน์ - บ.เป๊ปซี่-โคล่า PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -