ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 18/1/2566 13:00 น. - 16:00 น. อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์ - สอบรายวิชา พร 250 หลักพืชกรรม PT118 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -