ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 25/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ นักศึกษาปริญญาโทพืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
2 25/1/2566 09:00 น. - 12:00 น. อ.เฉลิมศรี - จองประชุมวิจัย PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
3 25/1/2566 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -