ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/1/2567 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
2 4/1/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 8/1/2567 16:00 น. - 17:00 น. ผศ.ดร.ปัทมา หาญนอก จอง PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
4 10/1/2567 17:00 น. - 19:00 น. สอบย่อย ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
5 11/1/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
6 11/1/2567 15:00 น. - 16:30 น. น.ส.ทัศน์นีย์ สีแสนซุย - จองห้องทดสอบระบบ PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
7 12/1/2567 08:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ น.ส.ทัศนีย์ สีเสนชุย นักศึกษา.ป.โท สาขาวิชาพืชไร่ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
8 12/1/2567 15:00 น. - 18:00 น. สอบกลางภาค รายวิชา กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร PT118 น.ส.รณิดา พรมศรี -
9 17/1/2567 13:00 น. - 16:00 น. ผศ.ดร.ปรีดา จอง PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
10 18/1/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
11 18/1/2567 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน จนท.หลักสูตร เกี่ยวกับการดำเนินงานคณะผลิตกรรมการเกษตร PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
12 21/1/2567 08:00 น. - 12:00 น. จองห้องสอบ (ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์) PT106 น.ส.รณิดา พรมศรี -
13 23/1/2567 08:00 น. - 15:00 น. ประชุมนักศึกษา ป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
14 24/1/2567 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตรฯ ป.โท พืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
15 24/1/2567 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
16 25/1/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
17 26/1/2567 09:00 น. - 12:00 น. พี่ลักษณ์-สมุนไพร จอง PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
18 27/1/2567 08:00 น. - 17:00 น. สานสัมพันธ์อารักขาพืช PT118 น.ส.รณิดา พรมศรี -
19 29/1/2567 08:30 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ นายพีรพันธ์ ทองเปลว นศ.ป.เอก สาขาวิชาพืชไร่ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
20 29/1/2567 13:00 น. - 16:30 น. สอบประมวลความรู้ น.ส.ธีรดา ธงวิลัย นศ.ป.โท สาขาวิชาพืชไร่ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
21 29/1/2567 13:00 น. - 16:00 น. งานวิจัยคณะผลิตกรรมการเกษตร ประชุมกับรองอธิการบดี PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
22 30/1/2567 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -