ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 21/2/2566 13:00 น. - 17:00 น. สอบสัมภาษณ์ น.ศ สอบเข้า ป.โท พืชสวน PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -