ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/3/2566 09:00 น. - 12:00 น. อ.ดร.ปัทมา หาญนอก PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 3/3/2566 09:00 น. - 12:00 น. อ.ภรนาลินท์ - จองสอบวิชา พร 440 PT118 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
3 7/3/2566 08:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ น.ศ ป.โท พืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
4 8/3/2566 14:00 น. - 16:30 น. อ.ธิดารัตน์ - สอนวิชา หลักเกษตรกรรม PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
5 9/3/2566 07:30 น. - 17:00 น. นำเสนอสหกิจศึกษาสาขาพืชไร่ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
6 10/3/2566 07:30 น. - 17:00 น. นำเสนอสหกิจศึกษาสาขาพืชไร่ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
7 13/3/2566 07:30 น. - 17:00 น. สัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (6 หลักสูตร) - ผศ.ดร.เนตรนภา PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
8 14/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. สัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (6 หลักสูตร) - ผศ.ดร.เนตรนภา PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
9 15/3/2566 08:00 น. - 16:00 น. สหกิจสาขาพืชผัก PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
10 15/3/2566 08:00 น. - 18:00 น. นำเสนอรายงานสหกิจศึกษาสาขาพืชผัก วันที่ 1 PT106 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
11 15/3/2566 08:00 น. - 12:00 น. รับรอง บ.เป๊ปซี่โคล่า PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
12 16/3/2566 08:00 น. - 16:00 น. สหกิจสาขาพืชผัก PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
13 16/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. นำเสนอรายงานสหกิจพืชผักวันที่ 2 PT106 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
14 18/3/2566 13:00 น. - 16:00 น. อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์ - สอบวิชา พร 250 หลักพืชกรรม PT118 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
15 20/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. ปัจฉิมนิเทศคณะผลิตฯ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
16 20/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. เลี้ยงรับรองวิทยากร PT113 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
17 20/3/2566 09:00 น. - 16:00 น. บริษัท CP สัมภาษณ์งาน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
18 21/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. นำเสนอสหกิจสาขาไม้ผล PT106 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
19 22/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. นำเสนอสหกิจศึกษาสาขาไม้ผล PT106 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
20 22/3/2566 08:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ น.ส.อรัญญา สิงโสภา PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
21 23/3/2566 08:00 น. - 16:00 น. อ.จุฑามาศ อาจนาเสียว จอง PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
22 23/3/2566 08:00 น. - 12:00 น. สอบวิทยานิพนธ์ น.ส.สุรีมาส จันต๊ะอินทร์ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
23 24/3/2566 08:00 น. - 16:00 น. อ.จุฑามาศ อาจนาเสียวจองสอบ PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
24 26/3/2566 07:00 น. - 18:00 น. นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/การเรียนรู้อิสระ (อารักขาพืข) PT106 น.ส.รณิดา พรมศรี -
25 27/3/2566 07:30 น. - 17:00 น. สัมมนาทางวิชาการนักศึกษา ป.ตรี สาขาพืชไร่ (หลักสูตร 2 ปี) PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
26 28/3/2566 07:30 น. - 17:00 น. สัมมนาทางวิชาการนักศึกษา ป.ตรี สาขาพืชไร่ (หลักสูตร 2 ปี) PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
27 28/3/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมรับรองเกรด ป.ตรี พืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
28 29/3/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุม หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
29 30/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. อ.ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ - จอง อบรมโดรนไฟป่า PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -