ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/5/2566 09:00 น. - 16:30 น. ประชุมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
2 2/5/2566 09:00 น. - 16:30 น. ประชุมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
3 3/5/2566 09:00 น. - 16:30 น. ประชุมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
4 8/5/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตร ป.โท พืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
5 15/5/2566 08:00 น. - 12:00 น. สอบดุษฎีนิพนธ์ นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
6 15/5/2566 08:00 น. - 12:00 น. Pt106 สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
7 19/5/2566 13:00 น. - 15:00 น. ทวนสอบ ป.โท พืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
8 24/5/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
9 26/5/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบสัมภาษณ์ น.ศ ใหม่ ป.โท พืชสวน PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
10 26/5/2566 13:00 น. - 16:00 น. จัดเตรียมห้องและอุปกรณ์สำหรับการประเมินหลักสูตรโท-เอกพืชไร่ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
11 29/5/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมินหลักสูตร ป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
12 30/5/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมินหลักสูตร ป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -