ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 14/6/2565 08:30 น. - 16:30 น. คณะฯ กองกิจฯ PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 15/6/2565 08:30 น. - 16:30 น. คณะฯ กองกิจฯ PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 20/6/2565 14:00 น. - 16:30 น. สมุนไพร (พี่ลัก) PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
4 21/6/2565 08:00 น. - 17:00 น. สมุนไพร (พี่ลัก) ประเมินหลักสูร PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
5 21/6/2565 08:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ประเมินคุณภาพการศึกษา PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
6 22/6/2565 08:00 น. - 17:00 น. สมุนไพร (พี่ลัก) ประเมินหลักสูตร PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
7 22/6/2565 08:00 น. - 16:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
8 23/6/2565 08:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
9 23/6/2565 08:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (พี่กบ) ประเมินประกันคุณพ ป.โท PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
10 24/6/2565 08:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (พี่กบ) ประเมินประกันคุณพ ป.โท PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -