ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 22/6/2565 08:00 น. - 17:00 น. สมุนไพร (พี่ลัก) ประเมินหลักสูตร PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 22/6/2565 08:00 น. - 16:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -