ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 24/6/2565 08:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (พี่กบ) ประเมินประกันคุณพ ป.โท PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -