ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 7/6/2566 13:00 น. - 16:00 น. เตรียมห้อง ประเมิน หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 8/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
3 9/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
4 12/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2565 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน PT117/2 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
5 13/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประกันคุณภาพการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพืชสวน PT117/2 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
6 14/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประกันคุณภาพ หลักสูตร ป.โท พืชสวน PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
7 15/6/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประกันคุณภาพ หลักสูตร ป.โท พืชสวน (วันที่ 2) PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
8 22/6/2566 13:00 น. - 17:00 น. เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงทะเบียนเรียน เทอม 1/2566 PT106 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
9 27/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. โครงการผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร PT106 นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง -