ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 14/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประกันคุณภาพ หลักสูตร ป.โท พืชสวน PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -