ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 27/6/2566 08:00 น. - 17:00 น. โครงการผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร PT106 นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง -