ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 20/7/2565 09:00 น. - 12:00 น. พืชไร่ PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 20/7/2565 09:00 น. - 12:00 น. พืชสวน (พี่กบ) ป.โท PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 20/7/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
4 20/7/2565 14:00 น. - 17:00 น. พืชไร่ (พี่เก๋) ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -