ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 4/7/2565 08:30 น. - 12:00 น. พืชไร่ (กุ้ง) ป.โท พืชไร่ ปฐมนิเทศ PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -