ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/7/2566 15:00 น. - 18:00 น. อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์- สอนวิชา การปฏิบัติงานฟาร์มทั่วไป PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 4/7/2566 09:00 น. - 12:00 น. ปฐมนิเทศน์นักศึกษาปริญญาโทพืชสวน PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
3 5/7/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาพืชสวน PT117/2 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
4 7/7/2566 08:30 น. - 16:30 น. จัดโครงการปฐมนิเทศ+Homeroom ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
5 10/7/2566 15:00 น. - 18:00 น. อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์- สอนวิชา การปฏิบัติงานฟาร์มทั่วไป PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
6 12/7/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
7 13/7/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
8 13/7/2566 13:00 น. - 15:00 น. ประชุมงานวิจัย PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
9 14/7/2566 08:00 น. - 16:00 น. พัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและเครือข่ายชมรม PT118 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
10 18/7/2566 08:00 น. - 17:00 น. จัดโครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยาพืชสำหรับัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
11 19/7/2566 08:00 น. - 17:00 น. จัดโครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยาพืชสำหรับัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
12 19/7/2566 08:00 น. - 16:00 น. สอนวิชา ป.โท พืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
13 19/7/2566 14:00 น. - 17:00 น. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PT106 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
14 19/7/2566 14:00 น. - 17:00 น. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PT118 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
15 20/7/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
16 26/7/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
17 26/7/2566 14:00 น. - 17:00 น. สัมภาษณ์ทุนการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ PT118 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
18 27/7/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -