ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/8/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 4/8/2565 08:00 น. - 17:00 น. พืรไร่ (พี่เก๋) สัมมนา ป.โท ป.เอก PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 10/8/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
4 17/8/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
5 24/8/2565 08:00 น. - 16:00 น. พืชสวน (พี่กบ) PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
6 24/8/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
7 25/8/2565 08:00 น. - 17:00 น. พืรไร่ (พี่เก๋) สัมมนา ป.โท ป.เอก PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
8 26/8/2565 09:00 น. - 12:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) สอบวิทยานิพนธ์ PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
9 31/8/2565 13:00 น. - 17:00 น. พืชสวน (น้าหล้า) ป.ตรี งานฟาร์ม PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -