ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 3/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 9/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
4 10/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
5 16/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
6 17/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
7 23/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
8 23/8/2566 11:00 น. - 17:00 น. บ.ไบเออร์ไทย จำกัด พบนักศึกษาพืชไร่ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
9 23/8/2566 14:00 น. - 17:00 น. อ.ดร.กาญจนา - จอง สำหรับ บ.ไบเออร์ มาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสาขาพืชไร่ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
10 24/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
11 26/8/2566 09:00 น. - 17:00 น. โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนในแนวทาง Outcome Based Education (OBE) PT117/2 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
12 28/8/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
13 30/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
14 31/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -