ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 23/8/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 23/8/2566 11:00 น. - 17:00 น. บ.ไบเออร์ไทย จำกัด พบนักศึกษาพืชไร่ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
3 23/8/2566 14:00 น. - 17:00 น. อ.ดร.กาญจนา - จอง สำหรับ บ.ไบเออร์ มาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสาขาพืชไร่ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -