ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 26/8/2566 09:00 น. - 17:00 น. โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนในแนวทาง Outcome Based Education (OBE) PT117/2 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -