ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 28/8/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตรเกษตรศาสตร์ PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -