ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/9/2566 13:00 น. - 16:00 น. อภิชนา จอง - ต้อนรับ ผบรห.คณะนวัตกรรมเกษตรและประมง ม.สงขลา PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 2/9/2566 07:00 น. - 17:00 น. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร PT106 น.ส.รณิดา พรมศรี -
3 2/9/2566 07:00 น. - 17:00 น. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร PT117/2 น.ส.รณิดา พรมศรี -
4 2/9/2566 07:00 น. - 17:00 น. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร PT118 น.ส.รณิดา พรมศรี -
5 3/9/2566 07:00 น. - 17:00 น. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร PT106 น.ส.รณิดา พรมศรี -
6 3/9/2566 07:00 น. - 17:00 น. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร PT117/2 น.ส.รณิดา พรมศรี -
7 3/9/2566 07:00 น. - 17:00 น. อบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร PT118 น.ส.รณิดา พรมศรี -
8 6/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
9 7/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
10 12/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบ ป.เอก สหวิทยาการเกษตร PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
11 12/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. อบรมการนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
12 13/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
13 13/9/2566 09:00 น. - 12:30 น. สอบประมวลความรอบรู้ นางสาวสราลี พรมมายะกุล PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
14 13/9/2566 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 PT113 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว PT117
15 14/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
16 19/9/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมนักวิจัย PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
17 20/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
18 20/9/2566 15:00 น. - 17:00 น. อ.ดร.กาญจนา จอมสังข์ จอง ประชุม นศ.เกษตรศาสตร์ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
19 21/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
20 26/9/2566 08:30 น. - 16:30 น. นางสาวธีรดา ธงวิลัย จองห้อง เรียนรายวิชา สัมมนา ป.โท พืชไร่ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
21 27/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
22 27/9/2566 13:00 น. - 16:00 น. สอบประมวลความรู้ น.ส.สราลี พรมายะกุล PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
23 27/9/2566 15:00 น. - 17:00 น. ประชุม นศ. เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) PT106 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
24 28/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -