ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 13/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 13/9/2566 09:00 น. - 12:30 น. สอบประมวลความรอบรู้ นางสาวสราลี พรมมายะกุล PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
3 13/9/2566 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 PT113 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว PT117