ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 19/9/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมนักวิจัย PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์