ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 26/9/2566 08:30 น. - 16:30 น. นางสาวธีรดา ธงวิลัย จองห้อง เรียนรายวิชา สัมมนา ป.โท พืชไร่ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -