ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 27/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เพื่อการเรียนการสอน ป.โท พืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 27/9/2566 13:00 น. - 16:00 น. สอบประมวลความรู้ น.ส.สราลี พรมายะกุล PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
3 27/9/2566 15:00 น. - 17:00 น. ประชุม นศ. เกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) PT106 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -