ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. อ.ทวีป บรรยายพิเศษ PT106 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
2 4/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. หลักสูตรพืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 6/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. หลักสูตรพืชสวน PT118 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
4 10/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหลักสูตร ป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
5 11/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. สอบประมวลความรู้ รอบที่ 2 น.ส.สราลี พรมมายะกุล PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
6 12/10/2566 10:00 น. - 13:00 น. สอนวิชา พร 471 PT118 นางจิราพร หลงปันใจ -
7 12/10/2566 14:00 น. - 17:00 น. สอบวิชา พร 471 PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
8 16/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. ผศ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา - ประชุมปิดโครงการฯ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
9 16/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุม จนท.เกษตรศาสตร์ PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
10 18/10/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมปริมาณงาน สายสนับสนุนเกษตรศาสตร์ (สาย ข) PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
11 18/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. ผศ.ดร.ปัทมา หาญนอก - จองรับรองแขกจาก มก.กำแพงแสน PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
12 19/10/2566 10:00 น. - 13:00 น. สอนวิชา พร 471 PT118 นางจิราพร หลงปันใจ -
13 19/10/2566 14:00 น. - 17:00 น. สอบวิชา พร 471 PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
14 19/10/2566 14:00 น. - 17:00 น. สอบวิชา พร 471 PT118 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
15 25/10/2566 08:30 น. - 16:30 น. หลักสูตรพืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
16 26/10/2566 08:00 น. - 16:00 น. อบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ PT117/2 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
17 30/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. เตรียมห้องประชุมเพื่อประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
18 31/10/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตรป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -