ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 7/11/2565 12:00 น. - 12:00 น. PT106 พืชไร่ (กุ้ง) สัมมนา ป.ตรี PT106 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -