ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 6/11/2566 08:30 น. - 16:30 น. สัมมนา อ.จุฑามาศ PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
2 7/11/2566 08:30 น. - 16:30 น. สัมมนา อ.จุฑามาศ PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
3 8/11/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมเกรด ป.โท พืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
4 8/11/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุม วิชาเอกพืชไร่ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
5 8/11/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมรับรองเกรดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ป.ตรี PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
6 10/11/2566 09:00 น. - 12:00 น. เตรียมห้องประชุมวิพากษ์หลักสูตร PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
7 10/11/2566 13:30 น. - 15:00 น. เตรียมห้องประชุมวิพากษ์หลักสูตร PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
8 13/11/2566 08:30 น. - 16:00 น. วิพากษ์หลักสูตรป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
9 13/11/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
10 20/11/2566 09:00 น. - 12:00 น. ปฐมนิเทศน์และติดตามความก้าวหน้า ปริญญาโทพืชสวน PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
11 22/11/2566 13:00 น. - 16:00 น. สอบนักศึกษา ป.โท พืชสวน PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
12 29/11/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะทำงานศูนย์ PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
13 30/11/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนนักศึกษา วิชา ไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง) PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -