ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/12/2565 08:30 น. - 16:00 น. จัดโครงการปฐมนิเทศและ Homeroom ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท พืชไร่) PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
2 13/12/2565 08:00 น. - 12:00 น. รับรองแขกจาก สปป.ลาว PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
3 16/12/2565 08:00 น. - 12:00 น. รับรองแขกจาก สปป. ลาว PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
4 16/12/2565 09:00 น. - 14:00 น. 45 ปีพืชผัก (รับรองแขก) PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
5 21/12/2565 08:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ ป.เอกพืชไร่ (นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย) PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
6 21/12/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมเรื่อง​ อ.ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษพืชไร่ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
7 21/12/2565 13:00 น. - 16:00 น. สอบประมวลความรู้ ป.เอกพืชไร่ (นางสาวพิชญ์นันท์ กังแฮ) PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
8 22/12/2565 08:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ ป.เอกพืชไร่ (นายสุทธิกานต์ ใจกาวิล) PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
9 22/12/2565 13:00 น. - 16:00 น. สอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา ป.เอก พืชไร่ (นายพีรพันธ์ ทองเปลว) PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
10 23/12/2565 08:00 น. - 17:00 น. รายวิชาสัมมนา ป.โท-เอก พืชไร่ (ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด) PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -