ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 16/12/2565 08:00 น. - 12:00 น. รับรองแขกจาก สปป. ลาว PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
2 16/12/2565 09:00 น. - 14:00 น. 45 ปีพืชผัก (รับรองแขก) PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -