ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/12/2565 08:30 น. - 16:00 น. จัดโครงการปฐมนิเทศและ Homeroom ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท พืชไร่) PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -