ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 22/12/2565 08:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ ป.เอกพืชไร่ (นายสุทธิกานต์ ใจกาวิล) PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 22/12/2565 13:00 น. - 16:00 น. สอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา ป.เอก พืชไร่ (นายพีรพันธ์ ทองเปลว) PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -