ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 12/12/2566 08:00 น. - 15:00 น. ประชุมนักศึกษา ป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
2 12/12/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งาน 90 ปี ฝ่ายประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -