ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 13/12/2566 16:00 น. - 18:00 น. สอบนักศึกษา (ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศร์) PT117/2 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -