ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 14/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตกึ่งร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT106 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -