ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 23/9/2563 - 24/9/2563 08:00 น. - 12:00 น. นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมฯลงพื้นที่ศึกษา ณ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย -
2 25/9/2563 08:00 น. - 12:00 น. ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุมคณะผลิตกรรมการเกษตร -
3 25/9/2563 12:00 น. - 16:00 น. สอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ห้อง G505 อาคารดินและปุ๋ย -