ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 23/9/2563 - 24/9/2563 08:00 น. - 12:00 น. นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมฯลงพื้นที่ศึกษา ณ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย -