ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 1/3/2564 13:00 น. - 17:00 น. ร่วมโครงการฝึกอบรม การจัดทำคลิป ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
2 2/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. นัดหารืองานวิจัยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
3 3/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมความร่วมมือกับโครงการหลวง ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง -
4 3/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
5 4/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
6 5/3/2564 07:00 น. - 18:00 น. นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาดูงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ -
7 8/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
8 9/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สนอ. -
9 9/3/2564 10:00 น. - 13:30 น. ประชุมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร -
10 11/3/2564 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมหารือแนวทางการจัดงานประชุมวิชาการฯ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
11 12/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. สัมมนาจัดทำแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระยะ 5 ปี ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ -
12 15/3/2564 13:00 น. - 17:00 น. จัดกิจกรรมการประกวดทางการเกษตร รายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (พืชไร่) ห้องศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
13 17/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
14 17/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. จัดกิจกรรมประกวดทางการเกษตร รายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มเกษตรเคมี) ห้องศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
15 19/3/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้องพวงแสด สนอ. -
16 19/3/2564 13:00 น. - 16:30 น. กรรมการพิจารณาโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนฯ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
17 22/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจากอำเภอแม่แตง ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
18 22/3/2564 13:00 น. - 17:00 น. จัดกิจกรรมการประกวดทางการเกษตร รายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร ห้องศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
19 23/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
20 25/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือการจัดงานครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
21 25/3/2564 11:00 น. - 14:00 น. สอบปลายภาครายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร ห้องเรียนชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
22 25/3/2564 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม(1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์) ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย -
23 26/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการองค์ความรู้/สารสนเทศ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
24 27/3/2564 13:00 น. - 16:00 น. สอบรายวิชา หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น ห้องเรียนชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
25 30/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -
26 30/3/2564 15:00 น. - 17:00 น. ประชุมพบปะหรือรือผู้บริหารพรรคเพื่อไทย ห้องประชุม 5 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
27 31/3/2564 09:00 น. - 12:00 น. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ -