ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 1/4/2564 08:30 น. - 09:00 น. เปิดโครงการนำเสนอสหกิจศึกษาสาขาพืชไร่ ห้อง PT 106 อาคารพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร -
2 1/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมโครงการ 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์/การประกวดคลิปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -