ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 2/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -