ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 23/4/2564 09:00 น. - 12:00 น. ฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ห้อง 304 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
2 23/4/2564 13:00 น. - 16:00 น. พิธีรดนำ้ดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะผลิตกรรมการเกษตร บริเวณลานหน้าคณะผลิตกรรมการเกษตร -