ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 28/4/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือการจัดงานเกษตรแม่โจ้/45 ปีครบรอบคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม1ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -